Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери

На прага на четвъртата индустриална революция, индустрия 4.0, Европа е изправена пред нови предизвикателства, свързани с работната сила. Новите кибер-физични системи, интернет на нещата и изчисленията в облак акцентират върху работни места, изискващи специални знания и умения, т.е. високо квалифицирани служители, които притежават отлични  технически, генерични и предприемачески компетенции. Това се отнася най-вече за производствения сектор, където процесите и организацията са напълно променени, и в частност за инженерите, които са движещата сила за иновации и авангардни технологии.

Според документи на ЕС (Нова програма за умения в Европа, Европейски семестър 2016, Измерване на несъответствието на уменията 2015,  Европейски доклад за обявяване на свободни места и назначаване 2014, Несъответствие на уменията в Европа 2014 и др.)  обаче съществува дефицит на талантливи инженери, което затруднява навлизането на индустрия 4.0. Несъответствието между търсени и предлагани умения е огромно – 40% от работодателите в ЕС срещат трудности при намирането на служители, включително инженери, с умения, необходими да осигурят растеж и иновации. Това от своя страна възпрепятства производителността и върховите постижения. Освен това безработицата сред младите хора, в това число и младите инженери, е много висока в някои страни на ЕС (напр. България – 22%, Полша – 18,1% Юростат)

Гореописаната ситуация е различна в отделните държави-членки на ЕС – има страни, като Германия и Австрия, където обучението на работното място вече е въведено във висшето образование, за да се насърчи създаването на ново поколение подготвени за нуждите на индустрията инженери. По този начин ще се улесни техният достъп до пазара на труда и ще се намали несъответствието между търсените и предлаганите умения за инженерни позиции. В други страни, като напр. България и Полша, тази идея все още е в етап на обсъждане. Според проучване наEMEAза 2015работодателитев България срещат най-големи трудности при запълването на инженерните позиции, а Полша е на второ място в тази класация. Освен това България е на второ място в класацията за наличие на несъответствие в уменията в ЕС, а Полша заема място по средата, но все още е под горния квартил.

Следователно в съответните региони има огромна нужда от задълбочено и непрекъснато сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на преход от напускане на образователната система и стартиране на професионална кариера,за да могат да обменят информация относно уменията, от които има нужда приоритетния сектор „Машиностроене и Мехатроника”. По този начин те също ще имат възможност заедно да разработват бизнес-ориентирани учебни планове за студенти от инженерни  специалности, където обучението ще се извършва както в университета, така и на съответното работно място във фирмата, и ще могат да споделят своя опит и компетентности. Всичко това ще доведе до наличието на подготвени за индустрията млади инженери, намаляване на несъответствието между предлаганите и търсените умения, понижаване на  младежката безработица и насърчаване н а икономическия растеж и иновациите.

Проектът "Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери" е алтернативно решение за идентифицираните предизвикателства и нужди, тъй като предлага нова структура за сътрудничество с бизнес партньорство от сектор машинно инженерство в областта на ППО с активното участие на местните/регионални власти и социални партьори, в рамките на което всички ще обменят знания, компетенции и опит с цел разработване на учебен план, съобразен с изискванията на индустрията, и подготовка на квалифицирани академични наставници и фирмени ментори. Тази структура е насочена към обучение на работното място с акцент върху стажовете, за да се ангажират всички заинтересовани страни в популяризирането и въвеждането на този метод в сферата на висшето образование. По този начин ще се запълни празнината между образованието и бизнеса, ще се увеличи ползата от образованието за посрещане на нуждите на пазара на труда и ще се подготви ново поколение инженери, способни да отговорят на изискванията на индустрия 4.0 и ще се повиши качеството.

 

Нашият екип

Координатор на проекта: Технически Университет Габрово, България

Партньори: Университет по приложни науки FH JOANNEUM Австрия; Технологически Университет Гданск Полша; Мехатроника ООД, България; Община Габрово, България.

Асоциирани партньори: Търговско Промишлена Палата - Габрово, България; Съюз на регионалните синдикати "ПОДКРЕПА", България