Въздействие

Очаквано въздействие по отношение на различните целеви групи

  • подобряване на сътрудничеството между университетите като доставчици на услуги в областта на ПОО и предприятията с цел предоставяне на обучения на работното място и стажове на студенти в областта на инженерните специалности.
  • по-активно участие на органите на регионалните власти и социалните партньори при създаването на възможности за образование, съобразено с нуждите на индустрията, което по най-добър начин да отговаря на нуждите на регионалния пазар на труда по приоритетенсектор машинно инженерство и мехатроника;
  • разработване и изпълнение на учебен план и учебни програми с фокус върху обучения на работното място и стажове, които ще спомогнат за създаването на подготвени за нуждите на индустрията инженери по мехатроника. Това от своя страна ще улесни достъпа им до пазара на труда, а предприятията ще запълнят инженерните си позиции и ще подобрят дейността си.
  • подобряване на сътрудничеството между университетските преподаватели и вътрешно-фирмените обучители с цел успешно изпълнение на стажовете.