Трета партньорска среща – Габрово, България

 

Третата партньорска среща се проведе на 17-ти и 18-ти януари 2019 г. в предприятие Мехатроника, Габрово, България. Партньорството дискутира оценката на Междинния отчет и резултатите от вътрешното и външно оценяване на продуктите. То също така направи мониторинг на напредъка на проекта и актуализира работната си програма. Организираха се два уъркшопа, по време на които партньорите очертаха следващите стъпки във връзка с провеждането на обучение на фирмени ментори и академични наставници и пилотното тестване на Клъстъра за стажове, както и изработиха крайния вариант на въпросниците за оценяване на въздействието на проекта върху целевите групи. Всяка партньорска организация презентира осъществените до този момент дисеминационни дейности, в следствие на което беше актуализиран дисеминационният план. Представителите на българските и полските университети и фирми имаха възможност да тестват платформата на Клъстъра.

Следващата партньорска среща ще се проведе на 13-ти и 14-ти септември 2019 в Технически университет – Габрово, България.

 

IMG 20190119 WA0198    IMG 20190119 WA0309    IMG 20190119 WA0310

 

 

КАРИЕРЕН ПАНАИР - 05.12.2018 г.

 

На 05.12.2018 г. на територията на "Мехатроника" АД гр. Габрово, и в рамките на проект "Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери", беше проведен Кариерен панаир. Организатори на панаира бяха Технически университет Габрово, Мехатроника АД и Община Габрово.

9 фирми от Габрово и Идеал стандарт Видима АД от Севлиево представиха своето производство - основни бизнес дейности, продукти и услуги, пазари, възможности за кариерно развитие и готовността си да приемат на стаж студенти, които да бъдат включени в реални разработки.

Студентите от Технически университет - Габрово, изучаващи инженерни специалности, имаха възможност да установят личен контакт с представители на фирмите и да се ориентират към конкретнaфирмa, чиито профил отговаря на техните професионални интереси и предпочитания.

Фактът, че панаирът беше на територията на Мехатроника АД даде възможност на студентите да видят на практика производството, защото "машиностроенето, мехатрониката в настоящия момент нямат нищо общо с представите на много хора за изцапани с масло до лактите работници", както се изрази Николинка Хинкова.

 

DSC 0002    DSC 0018    DSC 0097
         
DSC 0072   DSC 0111   DSC 0113

 

 

Среща на студенти, изучаващи инженерни специалности, и преподаватели, участващи в разработването на клъстера за стажуване

 

На 10.10.2018 г. в Технически университет – Габрово се проведе среща на студенти, изучаващи инженерни специалности, и преподаватели, участващи в разработването на клъстера за стажуване.

Целта на събитието беше студентите да се запознаят с идеята и възможностите, които предлага клъстерът, както и с ползите за тяхното кариерно развитие. Представени бяха стъпките, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за позиция за стажуване.

В своята презентация проф. дтн. Д. Дичев постави акцент върху възможността, която дава клъстерът, за прилагане на придобитите в университета теоретични знания в реална работна среда, което ще улесни прехода от академичния към професионалния живот.

Студентите бяха поканени да участват на кариерния панаир на 5.12.2018, където да установят личен контакт с фирмите, които членуват в клъстера и ще предлагат позиции за стажуване.

 

21081015 1 bg    21081015 2 bg   21081015 3 bg

Втората партньорска среща - Технически университет – Гданск, Полша

На 14 и 15 юни 2018 г. в Технически университет – Гданск, Полша, се проведе втората партньорска среща. По време на срещата беше представен отчет за напредъка по изпълнение на проекта и разработен план за действие за следващите 6 месеца. Разгледана беше стратегията за разпространение на резултатите на проекта, бяха отчетени организираните до този момент събития и обсъдени възможности за бъдещи дейности. Освен това бяха проведени 2 уъркшопа, в рамките на които бяха определени формата и съдържанието на е-модулите за обучение на обучители (академични наставници и фирмени ментори).
Следващата среща ще се проведе през месец януари 2019 г.

 

20180614 1   20180614 2   20180614 3  

СЕМИНАР „Дуално обучение във висшето образование - Клъстер за стажове в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката“

       На 8 юни 2018 г. в Конферентната зала на Университетската библиотека се проведе семинар на тема „Дуално обучение във висшето образование - Клъстер за стажове в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката“, организиран от Технически университет – Габрово и фирма МЕХАТРОНИКА АД.
       Участваха народният представител Николай Сираков, проф. д-р Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, Нела Рачевиц – зам.-кмет, Венцислав Славков, председател на УС на клъстера по мехатроника и автоматизация, ректорът на ТУ – Габрово проф. дтн. Райчо Иларионов, представители на местния и регионалния бизнес, преподаватели, студенти, представители на професионални организации и др.
       Семинарът запозна участниците с целите, целевите групи и продуктите на европейски проект Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери. Представени бяха структурата и функционалностите на клъстера за стажуване в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката.
       Вниманието на всички беше насочено към факта, че с реализирането на проекта се прави първа крачка към въвеждане на обучение на работното място, известно също така като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България. Като пионери в тази област ТУ – Габрово и Мехатроника АД са изправени пред предизвикателства, произтичащи от съществуващата законодателна база, които затрудняват признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование. Всички присъстващи бяха призовани да обединят усилия и да работят за иницииране на промени в Закона за висшето образование, както и приемане на допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите.
       В последвалата дискусия бяха споделени гледни точки, представени проблеми и възможни решения, свързани с възстановяване на нарушената комуникация и слабата връзка между сферата на висшето образование и бизнеса.

Първа крачка за въвеждане на обучение на работното място във висшето образование

На 1.12. 2017г. в библиотеката на ТУ – Габрово се проведе фокус група, организирана в рамките на европейски проект „Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери“, разработен по програма Еразъм +, КД3. Идеята на фокус групата е да събере представители от сферата на висшето образование и бизнеса, които подкрепени от представители на местните власти и професионалните организации да идентифицират съществуващите несъответствия между предлаганите и търсените умения на младите инженери в сектор мехатроника на регионално ниво.

Във фокус групата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от ТУ – Габрово, представители от фирма Мехатроника, фирма Елна, фирма Пак Холдинг, Община Габрово, Габровска търговско-промишлена палата и КТ Подкрепа. По време на активната дискусия бяха споделени гледни точки, направени предложения и определен основният набор от специфични умения, с които трябва да разполага бъдещият инженер в сектор мехатроника, за да бъде конкуретноспособен на пазара на труда.

 Резултатите от  фокус групата ще бъдат обобщени под формата на общ доклад, на базата на който университетите съвместно с бизнеса ще разработят нов учебен план и учебни програми за бакалавърска специалност „Мехатроника“. С разработването на този учебен план ще се направи първа крачка към въвеждане на обучение на работното място и стажове във висшето образование в България.

 

Фокус група - Полша

На 8.12. 2017г. във факултета по машинно инженерство на ТУ – Гданск се проведе фокус група, организирана в рамките на европейски проект „Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери“, разработен по програма Еразъм +, КД3. Участниците включваха представители на факултетното ръководство и преподаватели, представители на местната индустрия (Интеризон ИКТ Клъстер), образователен център, социални партньори, студенти, абсолвенти, община и членове на екипа, работещ по проекта.

Основната цел на фокус групата беше да представи идеята за обучение на работното място с фокус върху стажовете на участниците и да инициира дискусия относно несъответствието между търсените и предлаганите инженерни умения, както и между преподаваните знания в университета и изискванията и очакванията на индустрията особено в сектор мехатроника.

В началото бе представена концепцията за обучение на работното място, след което презентации изнесоха представители на Интеризон ИКТ Клъстер и Образователен център.

След презентациите бе проведена дискусия, в която всички поканени участници участваха активно с идеи и решения. По този начин бе поставено началото за по-нататъшни дискусии и разработване на учебен план, базиран на обучение на работното място и стажове, с помощта на който да се преодолеят несъответствията между висшето образование  и изискванията и очакванията на индустрията в Полша.

Всички участници споделиха мнението, че проектът е много амбициозен и ще бъде свързан с много работа и усилия за реализиране на всичките цели, но очакваните резултати със сигурност ще доведат до подобряване на ситуацията на регионалния пазар на труда.

 

20171208 1   20171208 2   20171208 3