Projekt o nazwie “Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow” jest alternatywnym rozwiązaniem opisywanych problemów i pozwala na zaspokojenie określonych wyżej potrzeb, ponieważ jego celem jest ustanowienie nowej partnerskiej struktury łączącej środowiska akademickie i biznesowe, aby zacieśnić współpracę pomiędzy wyższymi uczelniami technicznymi i lokalnymi przedsiębiorstwami ze wsparciem władz lokalnych i partnerów społecznych na poziomie lokalnym/regionalnym.

 • Ostatecznym celem jest wprowadzenie edukacji wyższej w formule WBL na kierunkach Mechatronika i Mechanika;
 • Ponad to, projekt ma na celu opracowanie programu nauczania mechatroniki dopasowanego do potrzeb lokalnego przemysłu działającego w sektorze mechatroniki, aby zniwelować dysharmonię umiejętności i wykształcić inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając im dostęp do regionalnego rynku pracy co w przyszłości przełoży się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, propagowanie ich rozwoju oraz rozwoju regionalnego;
 • Dodatkowo, celem projektu jest stworzenie skutecznej struktury kooperacyjnej, w ramach której możliwa będzie wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń, co przełoży się na zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i personelu szkolącego i lepszą organizację i prowadzenie praktyk zawodowych.

Bezpośrednie grupy docelowe:

 • Studenci ostatnich semestrów na kierunku Mechatronika (studia inżynierskie);
 • Przedsiębiorstwa działające w sektorze mechaniki i mechatroniki;
 • Nauczyciele akademiccy;
 • Personel szkolący.

Pośrednie grupy docelowe:

 • Organizacje zrzeszające pracodawców;
 • Organizacje zrzeszające pracowników;
 • Władze lokalne/regionalne;
 • Instytucje oferujące kształcenie zawodowe;
 • Ośrodki decyzyjne.

Spodziewane rezultaty w poszczególnych grupach docelowych są następujące:

 • Lepsza współpraca pomiędzy uczelniami technicznymi a lokalnymi przedsiębiorstwami w celu stworzenia programu nauczania opartego na praktyce zawodowej (WBL) i udostępnienie go studentom studiów inżynierskich;
 • Bardziej aktywne włączenie przedstawicieli władz lokalnych i partnerów społecznych w proces kształtowania systemu edukacji wyższej dostosowanego do wymogów przemysłu, zwłaszcza w sektorze mechaniki i mechatroniki, oraz do wymogów regionalnego rynku pracy;
 • Stworzenie programu nauczania i programów opartych na formule WBL, pozwalającego na kształcenie inżynierów mechatroniki gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając tym samym ich dostęp do rynku pracy. Przedsiębiorstwa będą w stanie łatwiej znaleźć kompetentnych pracowników na stanowiska inżynierskie, co przełoży się na zwiększenie ich efektywności;
 • Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami akademickimi, a personelem szkoleniowym w przedsiebiorstwach w celu zwiększenia swoich kompetencji i pomyślnego prowadzenia praktyk zawodowych.