MINI CONFERENCE IN POLAND

 

17 września w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się mini-konferencja Belzona – Innowacja w Technice, której współorganizatorami byli firma Belse, Wydział Mechaniczny PG i zespół projektowy aCIRET. Podczas konferencji, w której udział wzięło kilkudziesięciu gości reprezentujących lokalne firmy działające w rozmaitych sektorach przemysłu, przedstawiciele społeczności akademickiej, doktoranci I przedstawiciele władz lokalnych. Podczas wystąpień OSTATNIE WYDARZENIA przedstawiona została prezentacja na temat projektu aCIRET, w której zawarto podstawowe informacje na temat kształcenia w systemie dualnym. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie zebranych. Członkowie zespołu projektowego mieli okazję przedstawić bardziej szczegółowe informacje na temat samego projektu jak I założeń systemu edukacji dualnej w trakcie indywidualnych rozmów z zainteresowanymi. Mamy nadzieję, że to zainteresowanie przełoży się na zwiększenie liczby firm i przedsiębiorstw uczestniczących w Klastrze Praktyk Zawodowych aCIRET.

pl1     pl2

 

 

MINI CONFERENCE IN BULGARIA

 

Dnia 13 września 2019 w sali konferencyjnej Uniwersytetu Technicznego w Gabrowie odbyła się minikonferencja poświęcona tematyce studiów w formule WBLA i nauki przez praktykę. W konferencji uczestniczyły osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym, regionalnym I narodowym. Na początku obrad, vice-minister ds.edukacji I nauki, p. Sacheva przedstawiła strategię dotyczącą edukacji wyższej w przyszłości, omówiła problemy, które są z niązwiązane i sposoby ich  rozwiązania. Burmistrz miasta Gabrovo skupiła się na znaczeniu studiów dualnych i na korzyściach, jakie z tego tytułu mogą osiągnąć zainteresowane podmioty, oraz omówiła możliwości wzrostu ekonomicznego na poziomie lokalnym i regionalnym wynikające z wdrożenia tego modelu studiowania. W prezentacjach przedstawionych przez przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłowych, władz lokalnych i szkolnictwa zawodowego powtarzały się kwestie związane z uznaniem tego modelu edukacji na poziomie narodowym. Wszelkie wymagania dotyczące zmian I problemów sprecyzowanych przez przedstawicieli przemysłu i społeczności akademickiej zostały podsumowane w formie listu, którego adresatem byli p. minister Sacheva i poseł Sirakov. Adresaci obiecali przedstawić zagadnienia opisane w liście podczas obrad parlamentarnej Komisji Edukacji Wyższej, która pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy regulującej szkolnictwo wyższe w Bułgarii.

 

DSC 7520     DSC 7510

 

 

Projekt aCIRET na "Dniu Strefy" zorganizowanym na Politechnice Gdańskiej

 

Co roku w listopadzie Politechnika Gdańska we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną organizuje targi pracy o nazwie "Dzień Strefy". W czasie tej imprezy miejscowe firmy umożliwiają studentom PG zapoznanie się z profilami działalności biznesowej, oraz informują o rekrutacji na stanowiska pracownicze i praktyki.

Podczas tegorocznego "Dnia Strefy" polski zespół aCIRET złożony z reprezentantów PG i fundacji ECD przedstawiał zainteresowanym informacje na temat studiów w systemie dualnym informując o podstawach, zaletach i koncepcji tego systemu edukacji.  

 

pic1

Idea edukacji wyższej w systemie dualnym nie tylko spotkała się z zainteresowaniem wielu studentów, ale również przyciągnęła uwagę przedsiębiorców i przedstawicieli największych firm działającym w regionie gdańskim.

 

pic2

 

Mamy nadzieję, że kontakty nawiązane przez zespół aCIRET z przedstawicielami lokalnych i regionalnych firm zaowocują zwiększeniem liczby firm działających w ramach Klastra praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości (Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow). Mamy również nadzieję, że studenci kształceni w systemie dualnym znajdą w przyszłości zatrudnienie w wiodących przedsiębiorstwach operujących w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

pic3

 

 

14 i 15 czerwca 2018 r. na Politechnice Gdańskiejodbyło się drugie spotkanie partnerskie.

14 i 15 czerwca 2018 r. na Politechnice Gdańskiejodbyło się drugie spotkanie partnerskie. Podczas spotkania przedstawiono raport monitorujący postępy projektu, a także zaprezentowano plan działańna kolejne 6 miesięcy. Ponadto przedstawiono wyniki wewnętrznej i zewnętrznej oceny oraz nakreślono środki naprawcze i zapobiegawcze. Zbadano strategię rozpowszechniania projektu, omówiono dotychczasowe działania związane z rozpowszechnianiem i omówiono możliwości organizacji przyszłych działań. Ponadto przeprowadzono 2 warsztaty, w których określono formę i treść e-modułów dla kursów dla trenerów (mentorów akademickich i firmowych).


Następne spotkanie projektowe odbędzie się w styczniu 2019 r. W Bułgarii.

 

20180614 1   20180614 2   20180614 3  

SEMINARIUM STUDIA DUALNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM – KLASTER PRAKTYK ZAWODOWYCH W INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONICE

W dniu 8 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej biblioteki Politechniki w Gabrowie odbyło się seminarium pt. „Podwójny dyplom w szkolnictwie wyższym – klaster praktyk zawodowych w inżynierii mechanicznej i mechatroniki”. Zostało ono zorganizowane przez Uniwersytet Techniczny w Gabrowie, firmę MECHATRONIKASC i Urząd Miasta Gabrowo.

W seminarium wzięli udział Nikołaj Sirakow - deputowany w bułgarskim parlamencie, prof. Dr KostadinKostadinov - doradca Ministra Edukacji i Nauki, NelaRachevits - wiceburmistrz Gabrowa, VentsislavSlavkov - przewodniczący zarządu klastra "Mechatronika i automatyzacja", prof. Dr.Sc. RaychoIlarionov - rektor Uniwersytetu w Gabrowie, przedstawiciele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, wykładowcy akademiccy, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych itd.

Podczas seminarium uczestnicy zostali poinformowani o celach, grupach docelowych i produktach europejskiego klastra praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości. Przedstawiono także strukturę klastra i jego funkcjonalność. Szczególny nacisk położono na fakt, że poprzez wdrożenie projektu podjęto pierwszy krok w kierunku wprowadzenia uczenia się poprzez pracę, określanego również w szkolnictwie wyższym w Bułgarii jako podwójny dyplom lub studia.

Jako pionierzy w tej dziedzinie, Uniwersytet Techniczny w Gabrowie i Mechatronika SC stoją w obliczu wyzwań wynikających z istniejących ram prawnych, co utrudnia uznanie podwójnego dyplomu za oficjalną formę szkolnictwa wyższego. Wszyscy uczestnicy zostali wezwani do połączenia swoich wysiłków i poparcia zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, a także w krajowej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Podczas dyskusji zostały zaprezentowane różne punkty widzenia, a także zgłoszone problemy i omówione możliwe rozwiązania mające na celu wypełnienie luki między szkolnictwem wyższym a światem zawodowym.

Pierwsze kroki do wprowadzenia edukacji akademickiej w formule WBL

1 grudnia 2017 w bibliotece Uniwersytetu Technicznego w Gabrovie odbyło się spotkanie w ramach Grupy  Fokusowej. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu UE pt. Apprenticeship Cluster for Industry-ready Engineers of Tomorrow finansowanego z programu Erasmus+ KA3. Idea tego spotkania polega na umożliwieniu spotkania przedstawicieli edukacji akademickiej i środowisk biznesowych, przy wsparciu władz lokalnych, organizacji pracowników i pracodawców, w celu identyfikacji stopnia dysharmonii umiejętności absolwentów studiów inżynierskich na poziomie regionalnym w dziedzinie mechatroniki.

Wykładowcy, doktoranci, studenci mechatroniki I stopnia, przedstawiciele firm Mechatronica, Elna, STS Pack Holding, przedstawiciele władz miejskich Gabrova, przedstawiciele Izby Handlowo-Przemysłowej w Gabrovie i przedstawiciele CL Podkrepa wzięli aktywny udział w spotkaniu grupy fokusowej. W trakcie spotkania dzielono sie poglądami i wyciągnięto wnioski dotyczące omawianych problemów. Zdefiniowano również zestaw umiejętności, jakimi powinni legitymować się inżynierowie przyszłości specjalizujący się w mechatronice, aby skutecznie konkurować na rynku pracy.

Wyniki spotkań grup fokusowych będą podsumowane w raporcie zbiorczym, który posłuży jako podstawa do stworzenia nowego programu nauczania i programu studiów przeznaczonych dla studiów I stopnia na kierunku mechatronika opracowanego wspólnie przez przedstawicieli środowisk akademickich i biznesowych. Opracowanie programu nauczania będzie pierwszym krokiem ku wprowadzeniu studiów w formule WBL w Bułgarii.

Grupa fokusowa - Polska

8 grudnia 2017 grupa fokusowa działająca w ramach programu Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow (aCIRET, finansowanego w ramach programu Erasmus+ KA3) odbyła się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz wydziału i nauczyciele akademiccy, przedstawiciele lokalnego przemysłu (Klaster Interizon ICT), fundacji edukacyjnych (Fundacja Edukacyjna Centrum Doskonałości), partnerów społecznych (Dział Projektów i Biuro Karier), studenci, absolwenci, przedstawiciele władz miejskich i członkowie polskiego zespołu projektowego.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z ideą edukacji w formule nauki przez praktykę z naciskiem na praktyki zawodowe i rozpoczęcie dyskusji na temat dysharmonii umiejętności inżynierów oraz dysproporcji pomiędzy treściami nauczanymi na studiach a wymogami i oczekiwaniami przemysłu, zwłaszcza w przypadku firm operujących w sektorze mechatroniki. Na początku spotkania zaprezentowano ogólną ideę i założenia projektu. Następnie przedstawiono prezentacje na temat Klastra ICT Interizon oraz Fundacji Edukacyjnej Centrum Doskonałości.

Po prezentacjach nastąpiła dyskusja. Wszyscy zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zapewnili cenny wkład stanowiący podstawę do dalszej dyskusji na temat stworzenia programu nauczania i programu studiów opartych na formule WBL, które pozwoli na zniwelowanie różnic pomiędzy edukacją akademicką a wymogami i oczekiwaniami przemysłu w Polsce. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że o ile projekt jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem wymagającym sporego wysiłku, aby zrealizować jego cele, o tyle oczekiwane rezultaty końcowe przyczyną się do poprawienia ogólnej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

 

20171208 1   20171208 2   20171208 3